English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי הטבע : מדעי המחשב
AUTOMATA AND FORMAL LANGUAGES חישוביות, מכונות ושפות פורמליות   |  67521
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב ש' 2.5 נק' 5 סמסטר ב'
דרישות קדם   מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...


13:45-13:00
17:45-16:00
יום ב'
יום ד'
סמסטר ב'
סמסטר ב'
שעור ד"ר ג קינדלר
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...

14:45-13:00
יום א'
סמסטר ב'
( א) תרג מר ש אלמגור
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...

17:45-16:00
יום ג'
סמסטר ב'
( ב) תרג מר ש אלמגור
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...

15:45-14:00
יום ד'
סמסטר ב'
( ג) תרג מר ר פוקס
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...

09:45-08:00
יום ד'
סמסטר ב'
( ד) תרג מר ר פוקס
הערות:
תרגיל ב לביולוגיה חישובית ואחרים.
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem